English Finnish

Nämä ehdot on laadittu suomeksi. Jos näiden ehtojen käännösversio on ristiriidassa suomenkielisen version kanssa, suomenkielistä versiota pidetään virallisena versiona.

Muokattu viimeksi 17.5.2017

TailorGuide®-palvelun Käyttöehdot

1. Käsitteet

2. Yleistä

TailorGuide® on Asiakkaille ja Kumppaneille kehitetty vaatekokopalvelu (myöhemmin "Palvelu”), jonka tarkoituksena on tarjota verkkovaatekauppa-asioinnin yhteyteen käyttäjä- ja vaatebrändikohtaiset vaatekokosuositukset.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välillä, Palvelun Mobiiliapplikaatioon ja Pilvipalveluun. Palvelua käyttämällä Asiakas hyväksyy nämä Palvelun käyttöehdot.

Palvelun käytön edellytykset verkkovaatekaupassa:

  1. Asiakas on rekisteröitynyt käyttäjä

  2. Kumppani on Palveluntarjoajan asiakas

  3. Asiakkaan verkkovaatekaupassa valitsema vaatebrändi/ tuoteryhmän tuote on tuettu Palvelussa

3. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää ilmaisen Mobiiliapplikaation lataamista Google Play tai App Store -sovelluskaupoista.

Järjestelmävaatimukset:

Android 5.0 tai

iOS 8.0

tai näitä uudemman käyttöjärjestelmän omaava älypuhelin tai tabletti, jossa on toimiva etukamera.

Palvelun käyttö edellyttää lisäksi yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Palveluntarjoaja tai sen Kumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille, mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

4. Oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla Kumppaneilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista palvelua.

5. Vastuut

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun käytöstä tai käytön estymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu toimii keskeytyksettömästi tai virheettömästi.

Asiakas vastaa Palvelussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta.

Asiakas vastaa siitä, ettei Palvelun käyttö loukkaa kolmannen osapuolen tekijän- ja muita suojattuja oikeuksia tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta häiriötä Palveluntarjoaja, Palveluntarjoajan Kumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille.

Asiakkaan tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetyt tiedot eivät sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Asiakas ei saa muuttaa tai poistaa mitään Palvelussa esiintyviä tekijänoikeusilmoituksia tai muita omistajuutta koskevia ilmoituksia.

Asiakas ei saa muuttaa, mukauttaa, kääntää tai luoda Palveluun perustuvia johdannaistöitä. Asiakas ei saa tutkia Palvelun valmistustapaa perusteellisesti taikka hajottaa tai purkaa sitä osiin taikka muutoin pyrkiä selvittämään sen lähdekoodia.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vahingot.

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämiinsä tietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse tuottanut lähettämänsä tiedot, taikka että tiedot tuottanut tai tiedon luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa, ja että tietojen tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta käyttäjätiliin kytketyiltä eri profiilihenkilöiltä siihen, että Palveluntarjoaja voi hyödyntää ja käsitellä tietoja Palvelun kehittämisessä parhaaksi katsomallaan tavalla.

6. Henkilötietojen käsittely

Palvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja, joiden osalta Palveluntarjoaja vastaa tietojen käsittelyn lainmukaisuudesta rekisterinpitäjänä.

Rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa https://tailor.guide/privacy.

Palveluntarjoaja järjestää Palvelun tietoturvallisuuden alan parhaiden käytäntöjen ja yleisesti hyväksyttyjen tapojen mukaisesti. Asiattomien ulkopuolisten tahojen pääsy Palveluntarjoajan järjestelmään pyritään estämään asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Täydellistä tietoturvaa ei kuitenkaan voida taata.

7. Muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa Palvelun käyttöehtoja tai Palvelun ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä muita ominaisuuksia taikka lakkauttaa Palvelu. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen käyttökatkojen ajaksi. Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi.

8. Palvelun käytön lopettaminen

Palvelun käyttö loppuu Asiakkaan poistaessa käyttäjätilin Palvelusta sekä Mobiiliapplikaation kaikilta laitteiltansa.

Käyttäjätilin poiston jälkeen Palveluntarjoaja huolehtii kaikista Asiakkaan käyttäjätiliin liittyvien tietojen poistosta tai tietojen anonymisoinneista, kaikilta Palveluntarjoajan hallinnassa olevilta palvelimilta.

9. Muut ehdot

Näiden käyttöehtojen lisäksi on huomioitava myös Google Play ja App Store -palveluntarjoajien ehdot.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa.